Как одесские болельщики поддерживали команду в Николаеве (фотоотчёт)

Просмотров: 293

http://bipa.com.ua/press-tsentr/novosti-kluba/515-kak-odesskie-bolelshchiki-podderzhivali-komandu-v-nikolaeve-fotootchjot.html